Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Настоящият текст съдържа Общи условия за пазаруване в сайта  www.ent.bg. Преди да купи стоката, КЛИЕНТЪТ е длъжен да прочете Общите условия. С потвърждаването на заявката за покупка, той се съгласява с посочените условия.
Всички предоставени данни от КЛИЕНТА се съхраняват на сървъра на сайта и се използват единствено и само за нуждите на ТЪРГОВЕЦА за доставка.
При липса на някой от поръчаните продукти, ent.bg уведомява клиента, като липсващата стока може да бъде заменена с друга на същата или по-голяма стойност, или да бъде възстановена сумата на КЛИЕНТА за липсващата стока.

ДОСТАВКА
При заплащане на транспортните разходи на пратката от КЛИЕНТА към ent.bg, ent.bg е длъжен да изпрати пратката в посочените срокове за Доставка.
При доставката на пратката, КЛИЕНТЪТ е длъжен да прегледа стоката и при констатирани щети или липси да информира незабавно ent.bg. В случай на щети, възникнали в следствие на транспорта, клиентът следва да предяви претенция към куриера за настъпило застрахователно събитие. Повредите се установяват чрез протокол, предоставен от Куриера. В случай, че възникналите щети не са констатирани при доставката на стоката, ent.bg и Клиентът не могат да претендират за възстановяване на щетите и те остават за сметка на Клиента. 
При забавяне на пратката ent.bg не носи отговорност в случай, че стоката е изпратена според определените условия за Доставка.
Когато доставената стока не съответства на заявената от КЛИЕНТА такава, КЛИЕНТЪТ трябва да заяви желание за замяна на доставената му стока в срок от 24 часа от получаването й. Разходът за връщане на стоката е за сметка на ent.bg, като КЛИЕНТЪТ е длъжен да изпрати стоката с куриерската компания, посочена от ent.bg.
При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ent.bg има правото да откаже изпълнение на поръчката.
 
ЦЕНИ
Посочените цени са ДДС и не включват цената за транспорт, застраховка и пакетиране. ent.bg си запазва правото да променя цените в сайта без да уведомява клиентите. Посочените цени са за продажба само през сайта.
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
КЛИЕНТЪТ може да разглежда и поръчва обявените стоки на онлайн магазина www.ent.bg и да преглежда направените си поръчки при регистрация в сайта.
КЛИЕНТЪТ е длъжен да опазва своето потребителско име и парола за достъп в магазина ent.bg.
КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати сумата по направената поръчка в ent.bg при получаване посредством наложен платеж.
КЛИЕНТЪТ има право да изисква допълнителна информация или документация за продуктите, като тя следва да бъде изискана чрез изпращане на мейл до ent.bg
КЛИЕНТЪТ няма правото да откаже потвърдена поръчка, ако тя вече е предадена на куриера. 
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ent.bg 
ent.bg има право по всяко време, без уведомяване на КЛИЕНТА, когато той ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ent.bg да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.
ent.bg се задължава да изпрати на КЛИЕНТА стоката в техническа изправност и добър външен вид и опаковка.
ent.bg има право да събира и използва само за нуждите на сайта информация, отнасяща се до неговите КЛИЕНТИ, независимо дали са регистрирани или пазаруват като ГОСТ.
 
ЛИЧНИ ДАННИ
ent.bg гарантира конфиденциалността на предоставените от КЛИЕНТА данни в сайта и се задължава да не ги предоставя на трети лица, с изключение при поискване от законодателните органи на РБ.