Пиезо хирургия Flex Mectron

Пиезо хирургия Flex Mectron

Редовна цена Продаваем

ТРАНСНАЗАЛНА ЕНДОСКОПИЯ

  • Дакриоцисториностомия

УХО

  • Ендоскопска операция на ухото (атикотомия)
  • Техника за затваряне на кухината (каналопластика, антротомия, задна тимпанотомия)
  • Техника на отворената кухина (експозиция на лицевия нерв и полукръговите канали)
  • Декомпресия (лицев нерв, ендолимфатичен сак)

 ИНТРАОПЕРАТИВНИ ПРЕДИМСТВА

Селективен разрез - микровибрациите генерират ефективно рязане на минерализираната тъкан, като намаляват риска от увреждане на меките тъкани

Микрометричен разрез - микровибрациите позволяват перфектен контрол на рязането, което води до максимална прецизност и минимална загуба на кост

Кавитационен ефект - кавитационният ефект намалява риска от некроза на костта и спомага за създаването на безкръвно поле

ПОСТОПЕРАТИВНИ ПОЛЗИ

Заздравяване - ултразвуковите микровибрации намаляват броя на възпалителните клетки по костната повърхност и насърчават производството на остеобласти, което благоприятства по-бързото заздравяване и подобрен постоперативен резултат.