Моторизиран Ротаторен стол SYNAPSYS MED4 Inventis

Моторизиран Ротаторен стол SYNAPSYS MED4 Inventis

Редовна цена Продаваем

Комбинирайте ротационния стол MED4 със SYNAPSYS VNG, за да завършите батерията от видеонистагмографски тестове с ротационни кинетични изследвания. Налични са до шестнадесет форми на стимулация, включително различни синусоидални форми на вълната, многочестотни тестове, тестове с постъпково увеличаване и внезапно спиране.

  • Различни синусоидални тестове (SHA профили, нама- ляващ синус)

  • Различни честоти (sweep)

  • Многократни обороти (стъпаловидна скорост)

  • Стимулиране на внезапно спиране (квадрат напред и назад)

  • Ако се комбинира с безжичен VNG, свободата на движенията се увеличава максимално!